Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIAGAZ

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Mediagaz, dostępny pod adresem internetowym mediagaz.pl, prowadzony jest przez Łukasza Rasałę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Media Gaz Łukasz Rasała, adres: ul Kryształowa 4, 25- 751 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9591880686, REGON 365877766, nr tel. 515 773 478, e-mail biuro@mediagaz.pl
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji, jeżeli sklep posiada możliwość zarezerwowania Produktu.
4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Media Gaz ŁukaszRasała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9591880686, REGON 365877766
3. Klient – osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać praw nieskuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o świadczenien usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mediagaz.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktu za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy produkt jest przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć umowę sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron umowy sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji, jeżeli funkcjonalność sklepu pozwala nataką rezerwację
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,w szczególności ilości produktów
13. Produkt – dostępny w Sklepie towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
15. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędnego współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu; w przypadku Aplikacji: (7) systemo peracyjny urządzenia mobilnego; (8) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail,a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul Kryształowa 4, 25- 751 Kielce.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: mediagaz@autograf.pl.
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48515773478.
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39 1160 2202 0000 0003 8794 1029.
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) przeglądarka internetowa;
d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
f) w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: z wykorzystaniem telefonu: system operacyjny urządzenia mobilnego;
g) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS).
2. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatekVAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny towaru na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresue-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych, które podaje podczas procesu zakładania konta. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu nie może korzystać z usług Sklepu.
5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies znajdują sięw Polityce Prywatności dostępnej we właściwej zakładce na stronie internetowej Sklepu.
6. Konto w Sklepie jest kontem osobistym Klienta umożliwiającym dostęp do usługi przy użyciu danych logowania Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwo swojej nazwy i hasła oraz za wszelkie działania na koncie Klienta. Jeżeli Klient zezwoli osobom trzecim na dostęp do swojego konta niniejszy Regulamin a także wszelkie udzielone przez Klienta zgody będą miały również zastosowanie do ich dostępu i wykorzystaniu konta.
7. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o każdym nieautoryzowanym dostępie do kontaKlienta.
8. Sklep zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa systemu i danych osobowych.
9. Wszelkie powiadomienia kierowane do Kleint a przez Sklep mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na ostatni podany przez Klienta adres e-mail. Klient zgadza się przekazywać i w razie potrzeby aktualizować bieżące i kompletne informacje, w tym dane kontaktowe powalające na otrzymywanie od Sklepu powiadomień.
10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny). Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”;
c) Aby sfinalizować zamówienie produktów dodanych do „koszyka” należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu określić rodzaj wysyłki i metodę płatności.
d) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.
2. Klient może składać zamówienia także za pośrednictwem portalu Allegro, jeśli Sklep internetowy umieścił tam dany towar. Szczegółowe zasady składania zamówień, Regulamin sklepu Allegro, Polityka zwrotu towarów i Polityka plików cookies znajdują się na stronie www.allegro.pl

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul Kryształowa 4, 25- 751 Kielce
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przy odbiorze
b) Płatność za pobraniem
c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d) Płatności elektroniczne
e) Płatność kartą płatniczą.
3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
4. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów. W sklepie internetowym Mediagaz płatność elektroniczna obsługiwana jest przez serwis Przelewy 24. Regulamin korzystania z serwisu Przelewy 24 dostępny jest pod adresem: www.przelewy24.pl
6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

10. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przezKlienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mailna podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przezS przedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
14. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
15. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
c) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
d) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
16. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
17. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
18. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
19. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Proces składania reklamacji na produkty uszkodzone podczas transportu

1. Zobowiązuje się Klienta do sprawdzenia stanu przesyłki przy odbiorze towaru od kuriera.W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
2. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec przewoźnika z tytułu ubytku lub uszkodzenia, z wyjątkiem wad niejawnych, co do których należy spisać protokół szkodowy w ciągu 7 dni od dostawy.
3. Sklep uprawniony będzie do odmowy uwzględnienia reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w czasie transportu w takim zakresie, w jakim niedochowanie obowiązków przez Klienta spowodowało utratę możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przez Sklep wobec przewoźnika.
4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu istnieją dwie formy złożenia pisemnej reklamacji na uszkodzony towar.
a) odszkodowanie ubiega się Sprzedawca. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres Sklepu następujących dokumentów: Kserokopia listu przewozowego potwierdzona za zgodnośćz oryginałem lub oryginał listu przewozowego z odbioru przesyłki, Faktura zakupu, Protokół szkody – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki. Informacja o uszkodzeniu towaru wraz z numerem zamówienia powinna zostać przesłana niezwłoczne na adres mailowy Sprzedawcy. Wymagamy, aby komplet dokumentów został dostarczony przed upływem 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.
b) odszkodowanie ubiega się Klient. (Sytuacja, kiedy towar nie został sprawdzony w chwili odbioru przesyłki od kuriera) Klient ma prawo wezwania kuriera w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, w celu wypisania protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres przewoźnika następujących dokumentów: Pisemne zrzeczenie się przez Sprzedawcę na rzecz Klienta prawa do dochodzenia roszczeń, Pisemna reklamacja (nr listu,wartość roszczenia, ogólna informacja o zdarzeniu oraz nazwa banku i numer konta),Oryginalny list przewozowy z nadania (od nadawcy), Faktura zakupu, Protokół szkody(oryginał) – jest wymagany w przypadku uszkodzenia lub utraty częściowej przesyłki – uzyskanyod kuriera podczas odbioru paczki.

§ 11
Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 8 b) in fine i pkt 15.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony,termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy,wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności,jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np.w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14dni.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru,14. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
15. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
16. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
17. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
18. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiSprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) zawartej w drodze aukcji publicznej.
19. Zapisy niniejszego § 11 dotyczące konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12
Uprawnienia Konsumenta w razie niezgodności towaru z umową

1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U. z 2020,poz. 287 ze zm). Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta,w tym w szczególności umów sprzedaży, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu IIustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
2. Zapisy niniejszego § 12 dotyczące konsumenta stosuje się do także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument i osoba, o której mowa w pkt 2 zastosowanie znajduje ustawa Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
4. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
5. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
7. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieni udo towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 7, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 7, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
10. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
12. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
15. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
16. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową,Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
17. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
18. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 12
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 14-16
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych wyżej
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
19. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
20. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
21. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
22. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami nie zgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
23. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt.Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
24. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13
Rękojmia za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
2. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy,a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
4. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie beznadmiernych niedogodności dla Klienta;z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
9. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
10. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres Sklepu lub mailowo, na adres poczty elektronicznej podanej przez Sprzedawcę. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądaniet o uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
12. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Sklepu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady,rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sklep informuje, że szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu OchronyKonkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon:22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

§ 15
Sposób uwidaczniania cen towarów

1. W miejscu sprzedaży detalicznej Sprzedawca uwidacznia cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób umożliwiający porównanie cen.
2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
3. Jeżeli dany towary są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
4. Cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy cena, cena jednostkowa lub informacja o obniżonej cenie, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów.
5. Cenę, cenę jednostkową lub informację o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia sięw szczególności: na wywieszce, która może mieć formę wyświetlacza elektronicznego,w cenniku, w katalogu, w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

§ 16
Dostęp do opinii

1. Sprzedawca udostępniania możliwość zamieszczania opinii na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego www.mediagaz.pl. Opinię na temat produktu może dodać każdy Użytkownik serwisu, w tym Użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu w sklepiewww.mediagaz.pl
2. Sprzedawca zamieszcza się wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
3. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca innej osobie prawnej lub fizycznej zamieszczania nieprawdziwych opinii konsumentów lub rekomendacji i nie zniekształca opinii konsumentów lub rekomendacji użytkowników Internetu w celu promowania produktów.
4. Źródłem opinii jest Użytkownik. Opinie nie mają wpływu na stosunki umowne ze Sprzedawcą i nie są sponsorowane. Wypowiedź umieszczona przez Użytkownika jest jego subiektywną oceną na temat produktu.
5. Zamieszczane oraz udostępnione treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
6. W celu zamieszczenia opinii Użytkownik musi podać następujące dane: nazwę Użytkownika(imię lub nick), adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), treść Opinii oraz ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek. Poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj opinię” Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem sklepu i akceptuje jego treść oraz wyraża chęć dodania opinii.
7. Średnia ocena produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen przyznawanych przez Użytkowników. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia opinii, co do których odmówiono publikacji,w przypadkach, o których mowa w pkt 18 – 20.
8. Tylko Użytkownik, który podał swoją nazwę i adres poczty elektronicznej (e-mail) może zamieszczać Treści.
9. Dane podane przez Użytkownika przy zamieszczaniu opinii mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do automatycznej (w ramach algorytmów zadanych w Serwisie) i/lub ręcznej (tj. dokonanej przez Moderatora) weryfikacji treści. Sprzedawca podejmuje wszelkie uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu sprawdzenia czy opinie pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście używali produktu lub go kupili. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej sprzedawca ustanowił następujące procesy i procedury mające zapewnić,aby publikowane opinie pochodziły od Użytkowników, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili:
a) zwrócenie się do osoby zamieszczającej opinię o informacje, które potwierdzą, żeUżytkownik rzeczywiście używał produktu lub go kupił
b) wprowadzenie wymogu, aby osoby publikujące opinie dokonały zalogowania do serwisu,
c) weryfikacja za pośrednictwem e-maila,
d) ustanowienie zasad obowiązujących osoby publikujące opinie, zakazujących publikowania nieuczciwych opinii i opinii sponsorowanych bez ujawniania tego faktu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Regulaminu.
11. Powyższe dotyczy w szczególności weryfikacji tych treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub mogą stanowić uszczerbek dla osób trzecich lub dobrego imienia Sprzedawcy.
12. Jeżeli treści zamieszczone przez Użytkownika w sklepie internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, z prawem udzielania dalszej licencji(sublicencji) na korzystanie z Treści w zakresie udostępniania tych Treści w Serwisie oraz w innych mediach, w tym utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. Jednocześnie Użytkownik upoważnia Sprzedawcę do układania i porządkowania treści, w tym łącznie z inną zawartością, według różnych, w tym subiektywnych, kryteriów oraz do udostępniania takich zestawień w Serwisie oraz w innych mediach. Ponadto Użytkownik zezwala Sprzedawcy na korzystanie z treści w ramach informowania o serwisie, działalności Sprzedawcy i ich promocji, we wszystkich mediach i na wszystkich nośnikach, niezależnie od formy, techniki, sposobu lub innych okoliczności.
14. Użytkownik zobowiązuje się wobec Sprzedawcy, że ani on ani jakiekolwiek podmioty uprawnione do zamieszczonych oraz udostępnionych treści nie będą wykonywać praw osobistych, w tym nadzoru autorskiego ani uprawnień związanych z ochroną dóbr osobistych.W tym zakresie Użytkownik najpóźniej w chwilą zamieszczenia oraz udostępnienia treści,uzyska niezbędne zezwolenia wszystkich podmiotów uprawnionych.
15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencja i zgody, o których mowa powyżej udzielone zostają bez ograniczenia czasowego, terytorialnego, ilościowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika oraz innych podmiotów uprawnionych do materiału, a także z możliwością udzielania przez Sprzedawcę dalszych licencji (sublicencji) lub zgód.
16. Użytkownik poprzez zamieszczenie oraz udostępnianie treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sklep internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji dotyczących Produktów oferowanych w sklepie internetowym.
18. Korzystając ze sklepu internetowego poprzez zamieszczanie opinii Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi do opinii, które:
a) mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),
b) nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
c) nie zawierają danych osobowych, adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych,numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
d) nie zawierają odnośników do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Sprzedawca w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
e) nie zawierają słów wulgarnych,
f) nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,
g) nie naruszają naruszać dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa, norm społecznych lub obyczajowych (np. nie mogą zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających uczucia religijne)
h) nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lubmające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
i) nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
j) nie stoją w sprzeczności z Regulaminem, Polityką Prywatności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa.
19. Sprzedawca nie ma obowiązku publikacji, w tym rozpowszechniania treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Użytkownika. Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w serwisie lub odmowie umieszczenia nadesłanej opinii w sytuacji, gdy treść opinii narusza zasady, o których mowa w punkcie wyżej. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
20. Ponadto nie będą zamieszczane opinie, które nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu, zawierają treści o charakterze spamu, są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,są dodawane wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści lub zamieszczana przez automaty, tzw. boty.
21. O odmowie umieszczenia opinii Użytkownik jest informowany w wiadomości na adres e-mail wskazany w koncie Użytkownika lub adres wskazany przez Użytkownika podczas dodawania opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego § 16 Regulaminu.
22. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw,jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności przez zamieszczone Treści. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści opiniiUżytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w sklepie internetowym. Do zgłoszenia nadużycia nie jest konieczna Rejestracja i/lub zalogowanie.
23. Zgłaszając nadużycie Użytkownik może podać adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z odpowiedzią na zgłoszone nadużycie.
24. W przypadku zgłoszenia nadużycia Sprzedawca ponownie weryfikuje treść opinii i zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
25. Usunięcie opinii łączy się z usunięciem wpisów występujących w tym samym wątku.
26. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania Opinii. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres:biuro@mediagaz.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres mailowy.

§ 17
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowa polityka przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce prywatności umieszczonej w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego pod adresem: www.Mediagaz.pl

§ 18
Postanowienia dotyczące klientów nie będących Konsumentami

1. Niniejszy §15 Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Niniejszy §15 Regulaminu, z wyjątkiem pkt 5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w § 11 Regulaminu.

§ 19
Informacja przyjmowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego

1. Klient, który kupuje w Mediagaz sprzęt elektroniczny lub elektryczny ma prawo nieodpłatnie oddać do Mediagaz swój stary sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego pod warunkiem, żesprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co zakupiony sprzęt.
2. W przypadku zakupu dokonywanego w sklepie Mediagaz Klient może przynieść swoje stare urządzenie, które spełnia powyższe wymogi, określone zgodnie z ustawą z dnia 11 września2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573 z późn.zm.)
3. W przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem strony internetowej Medisagaz odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt przy dostawie. Jeśli Klient ma do oddania takie urządzenie Mediagaz prosi o zaznaczenie tej informacji w uwagach przy składaniu zamówienia.
4. Stary sprzęt, który oddaje Klient musi być kompletny. Mediagaz nie przyjmuje niekompletnego urządzenia. Niekompletny sprzęt można oddać w punktach zbierania zużytego sprzętu. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu dostępna jest na stronach każdej gminy. W tych miejscach można oddać swój stary sprzęt elektroniczny lub elektryczny, zarówno kompletny jak i niekompletny.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODRdostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805z późn. zm.).
6. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.ZAŁĄCZNIK NR

Wpisz wybraną frazę i wciśnij enter, aby wyszukać

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.