Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIAGAZ

 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) została wprowadzona niniejsza Polityka Prywatności Sklepu internetowego Mediagaz
Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków (nie jest umową). Celem Polityki jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane, zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Klientem jest Łukasz Rasała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Media Gaz z siedzibą w Kielcach ul. Kryształowa 4, 25-751 Kielce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP 9591880686 REGON 365877766 („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Kryształowa 4, 25-751 Kielce, e-mail: biuro@mediagaz.pl lub pod numerem telefonu: 515773478 – opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora.
3. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu Internetowego Mediagaz dlatego Użytkownik (Klient) który akceptuje Regulamin Sklepu Internetowego podczas procesu zakupu zgadza się również na poniższe zasady.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

III. CEL I PODSTAWA NA JAKIEJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane osobowe podane w związku z rejestracją Konta, jak również inne zebrane w związku z aktywnością Klienta w Sklepie Internetowym i korzystaniem usług Administratora (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie konta Klienta, w celu usprawnienia zakupów (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego; b) dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym, informowanie o dostępności wybranego produktu – podstawa przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
c) zwrot produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawa przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
d) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony Administrator analizuje aktywność Klienta (np. historię zakupów oraz zachowań na stronie Sklepu internetowego). Działania Administratora nie wpływają na decyzje np.
zakupowe Klienta– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora
e) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.
f) spełnienie zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia
sprawozdawczości finansowej – podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe co do zasady Administrator będzie przetwarzać przez okres korzystania przez Klienta z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Dane Klienta przetwarzane będą do czasu:
1. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
2. przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
3. upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie
i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
sprzedaży,
5. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań użytkownika.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem zamówienia, jak również inne zebrane w związku z jego aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług Administratora (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja zamówienia Klienta i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna) lub wysłania do Klienta lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą Klient zawiera po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna);
b) dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym, informowanie o dostępności wybranego produktu – podstawa przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art.
6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
c) zwrot produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawa przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), tj. niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego; d) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność Klienta (np. historię zakupów oraz zachowań na naszej stronie). Działania Administratora nie wpływają na decyzje Klienta np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora;
e) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
f) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
g) spełnienie zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia
sprawozdawczości finansowej – podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań
marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Zamówienia złożone bez rejestracji

Klient może złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez zakładania konta. Jeśli zdecyduje się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musi się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, Klient będzie musiał ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji Administrator zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane dostarczone przez Klienta w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowuje dostarczone przez Klienta informacje przez okres przetwarzania i realizacji zamówienia. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowi aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, co do których obowiązek przechowywać wynika z ustawy lub z umowy zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

3. FORMULARZ REKLAMACYJNY, ZWROT I WYMIANA TOWARU

Administratorem Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane Osobowe podane przez Klienta w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, oraz pozyskania danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie reklamacji Klienta, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) w przypadku przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Klienta zwrotu lub wymiany zakupu podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
d) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; e) spełnienie zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia
sprawozdawczości finansowej – podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Klienta reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu przez Administratora.

Dane będą przetwarzane przez okres możliwości realizacji uprawnień wynikających z prawa do reklamacji lub gwarancji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

4. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.
Dane osobowe podane przez Klienta za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) komunikacja z Klientem i udzielenie odpowiedzi na jego wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści wiadomości Klienta, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub podjęte przez strony trzecie, z którymi współpracuje Administrator – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Dane co do zasady będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Klientem, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

5. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU(jeżeli Sklep posiada taką funkcjonalność)

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane Osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu (jeśli taka usługa będzie dostępna) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przesłanie powiadomienia o dostępności produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu;
b) działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub stron trzecich, z którymi współpracuje Administrator – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby Klient otrzymał powiadomienie o dostępności produktu.

Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do powiadomienia Klienta o dostępności produktu (okres ten może się różnić w zależności od wybranego towaru), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

6. MARKETING BEZPOŚREDNI

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane osobowe podane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta. Działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są również w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172);
b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Klientem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane Klienta przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, a po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi, do czasu ich przedawnienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.

7. KONTRAHENCI

Administratorem danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.

Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy zawartej z Administratorem. (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art.
6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy);
b) wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia
sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); c) ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Administratora (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby wykonać umowę.

W celu realizacji umowy dane będą przetwarzane przez okres jej wykonywania, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, dostawcy usług prawnych i doradczych, podmiotom audytującym działalność Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami.

W przypadku, gdy towary do wysyłki mają duże gabaryty i są ciężkie, zamówienie Klienta zostanie wysłane za pośrednictwem firma kurierskiej. Usługodawca taki otrzyma od Administratora takie informacje, jak adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu, w celu umożliwienia im dokonania ustaleń z Klientem co do konkretnego czasu dostawy.

Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.

Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność Odnośnie płatności, Administrator nie zbiera ani nie przechowuje informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO
OBSZARU GOSPODARCZEGO)

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator, a obsługiwanej przez uznane podmioty działające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym USA)

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dokłada wszelkich starań, żeby jego partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.

VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM JEGO
DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
b) przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych (np.
w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem); Przetwarzanie danych osobowych może być ograniczone, jeżeli Klient kwestionuje dokładność danych przechowywanych na swój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a Administratorowi nie są już te dane potrzebne, ale Klient nie życzy sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymaga ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawił swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku danych osobowych nie wolno już
przetwarzać do takich celów.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, tekst jest pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

VII. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np.
wiadomość e-mail, sms).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej.

VIII. ZABEZPIECZANIE DANYCH

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
c) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

IX. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych.
Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

X. PLIKI COOKIES

1. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.
2. W wyżej wskazanym celu Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego technologię plików cookies. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”) ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o osobie odwiedzającej, np.
o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.
3. W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych
4. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.
5. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.
6. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej).
Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np.
cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).
7. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

XI. PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji ich podstawowych funkcji, jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej.
W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.
2. W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści
prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób
Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawiera Klient decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Klientem w celach marketingowych (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze Klient może wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

XII. CEL UŻYWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, a także realizację ich kluczowych funkcji.
2. Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.
3. Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie, na przykład, z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).
4. W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepie. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.
5. W każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).

XIII. RODZAJ PLIKÓW COOKIES

W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

XIV. CZAS PRZECHOWYWANIA INFORMACJI ZEBRANYCH PRZEZ PLIKI COOKIES

1. W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Klienta z tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).
2. Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów
marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
3. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
4. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

XV. USUNIĘCIE / ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na stronie Administratora (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora) lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki.
2. W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
3. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na
funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

XVI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie.
Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

XVII. DATA OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WERSJI POLITYKI

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r.

Wpisz wybraną frazę i wciśnij enter, aby wyszukać

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.